ברוכים הבאים לאתר הסחר האלקטרוני של חברת הום פאלאס.

 1. אתר האינטרנט "Home Palace-הום פאלאס" (להלן: "האתר"), מופעל ע"י חברת "אל אס קיי", ח.פ.558468112(להלן: "החברה").
 2. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים מסוגים שונים לרבות מוצרים לבית, מוצרים לגן וכד', (הכול להלן: "המוצרים"), ע"י קהל הגולשים באינטרנט.
 3. הגולש יוכל לרכוש באמצעות האתר מוצרים ממיטב היצרנים והיבואנים הפועלים בישראל (להלן: "הספקים").
 4. כל הזמנה ואספקה של מוצר מהאתר, כפופה לקיומו במלאי. המחירים ותנאי התשלום מיועדים לרכישה באתר בלבד.
 5. ההשתתפות במכירות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה. על הגולש המבקש להשתתף במכירות לעמוד בתנאים הקבועים בתקנון במצטבר.
 6. קריאת התקנון מהווה אישור והסכמה לכל הסעיפים המופיעים בו.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסום אחר כלשהו, תגברנה הוראות תקנון זה.
 8. תקנון זה הוכן בהתאמה ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (הכול להלן: "חוק הגנת הצרכן" או "החוק")
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין חוק הגנת הצרכן תגברנה הוראות חוק הגנת הצרכן.
 10. התכנים המועלים באתר עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות במדיה סלולארית/טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר מלבד האתר, והוראות תקנון זה יחולו בכל מדיה כאמור.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
 12. השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד.
 13. האמור בתקנון זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשתמע.

הגדרות

 1. בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, את הפירוש שרשום לצידם:
 • "האתר" – לרבות כל חלק ממנו.
 • "החברה" – בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מתכנני האתר ו/או מתחזקי האתר ו/או מפעילת האתר.
 • "תוכן" – כל חומר המופיע באתר או חלק ממנו לרבות טקסטים, באנרים, צילומים, תמונות, מחירים וכו'.
 • "לקוח"- גולש שרכש מוצר באמצעות האתר והעסקה אושרה ע"י חברת האשראי.
 • "החוק"- חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.
 • קבוצה ייחודית – ציבור צרכנים בעל מאפיין אחד או יותר דומים: לדוגמה קב' הסטודנטים
 • "מכירה מיוחדת" – כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן " – "מכירת סוף עונה, מכירת חיסול מלא או חלקי, מכירה לרגל אירוע כלשהו, מכירה שבה מוצעת לצרכן הטבה נוסף על הטובין או על השירותים שבעבורם שילם, או כל מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין או השירותים של העסק, כולם או חלקם, במחירים מוזלים לתקופה מסוימת, שלא בדרך מתן הנחה לצרכן"

תנאים לכשירות הגולשים באתר

 1. רשאי לרכוש דרך האתר אך ורק מי שמתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר:

15.1. כל אדם מעל גיל 18, בעל תעודת זהות ישראלית, הכשיר לבצע פעולה משפטית או כל תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

15.2. הגולש קרא את תקנון האתר ואישר את תוכנו בדרך שנקבעה באתר.

15.3. ברשות הגולש תיבת דואר אלקטרוני וכתובת בישראל.

15.4. ברשות הגולש כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

15.5. כל רכישה סיטונאית טעונה אישור החברה בכתב.

 1. כל רכישה דרך האתר מותנית בהרשמה ובמסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים באתר.
 2. החברה תהא רשאית למנוע מגולש שמסר פרטים לא נכונים לקחת חלק במכירות שהיא מבצעת במסגרת האתר.
 3. הגולש יזמין מוצרים לשימושו הפרטי בלבד ולא יסחר בהם.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה ובכל עת לבטל הזמנה ו/או למנוע מגולש להשתמש באתר אם הוא ביצע מעשה בלתי חוקי, ו/או מסר לחברה בכתב או בעל פה פרטים שגויים במודע, ו/או הפר תנאי מתנאי התקנון, ו/או הוא ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר ו/או בחברה, ו/או אם יש לחברה יסוד סביר להניח כי הוא סחר או מתכוון לסחור במוצרים אותם הוא הזמין ו/או מתכוון להזמין באמצעות האתר.
 5. בהירשמות לקבלת ניוזלטר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דוא”ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר, לרבות בעניין מבצעים, חידושים באתר, פרסומות וכדומה. הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דוא”ל ו/או SMS מהחברה ו/או מהאתר.
 6. בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות לטלפון או בדוא”ל באמצעות טופס “צור קשר”.

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה, רוכש באתר יוכל להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. הרוכש יוכל להוסיף ולגרוע פרטים מסל הקניות בכל עת וכן לשנות כמויות בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת ההזמנה ושליחתה לחברה.

קבלת הזמנה מאת הרוכש לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הרוכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת דוא”ל על ידי החברה המאשרת את ביצוע ההזמנה

ושליחת המוצרים לכתובת הרוכש, והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

במקרה ונמצא כי המוצרים אינם מצויים במלאי, במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור מוצרים חלופיים או לקבל את כספו בחזרה על פי בחירת הרוכש.

רכישה באתר כמפורט לעיל, בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש הרוכש למסור את פרטיו האישיים.

תשלום

ברכישת המוצרים באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי החברה.

המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. החברה תהיה רשאית לאשר מעת לעת, אם תמצא לנכון, כי תשלום התמורה יפרע במספר תשלומים עם או ללא חיוב בריבית וכן תהיה רשאית לבטל ו/או לשנות החלטתה מעת לעת. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בטכנולוגיית SSL

במידה וחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא תאשר החברה לרוכש, באמצעות דוא”ל, את ביצוע ההזמנה, במידה וההזמנה אושרה, חרף אי כיבוד החיוב, תהיה החברה רשאית לבטלה והודעה תישלח לרוכש באמצעות הדואר האלקטרוני/הטלפון.

פרטיות:

בעת ביצוע הזמנה לכלים המתפרסמים באתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים כגון: פרטיו האישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכדומה (להלן” “המידע”). החברה והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמן-כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר או המבצעת אותם באופן שגוי.

עם ביצוע הרכישה באתר, מצהיר הרוכש כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.

אזורי החלוקה-בעת הזמנת המוצרים יציין הרוכש את הכתובת למשלוח. לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

אספקת המוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר הכתובת המבוקשת נמצאת בתוך אזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את אספקת המוצרים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה ו/או של הזמנת מוצריה יכולה החברה להחליט שלא לספק מוצרים לרוכש, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

מרגע תשלום ואישור ההזמנה באמצעות הדוא”ל כמפורט לעיל, יקבל הרוכש את המשלוח עד כ-7 ימי עבודה, ימי עבודה אינם כוללים ימי ששי, שבת ערבי חגים, חגים וימי שבתון. מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים בחברה ולאירועי “כוח עליון” כהגדרתו להלן. כמו-כן, לידיעתכם!!!! בתקופת החגים (בשבוע הקרוב שלפני כל חג) עקב עומס כבד בחברות המשלוחים, אין באפשרותנו להבטיח אספקה תוך ימים ספורים בכל חברות המשלוחים העומס גדול וייתכן שחברת המשלוחים לא תעמוד בזמני אספקה, וזאת למרות ההתחייבות.

המשלוח יימסר לרוכש או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הרוכש בהזמנה בלבד, בכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי מקבל ההזמנה.

במקרה והרוכש לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המוצרים לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הרוכש. במידה ובמועד החדש שתואם עם הרוכש, לא יהיה הרוכש נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המוצרים לחברה ותיאום מועד חלופי לאספקה יהיה באחריות הרוכש על ידי התקשרות לחברה ותיאום מועד אספקה

וזמני אספקה

משלוחים

חדש. במקרה כזה יחויב הרוכש בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים הנהוגים בחברה ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת , שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

לצורך מתן שירות יעיל, מהיר ואמין התקשרה החברה עם חברת צי’טה שליחויות (להלן:”צי’טה שליחויות”) אשר תבצע את השליחויות עבורה. לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את חברת השליחויות ו/או להשתמש במקביל בשירותיה של חברה אחרת, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

שינוי או ביטול הזמנה והחזרת מוצרים

על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שנשלחה לו בעת הרכישה.

למעט בגין סוגי המוצרים שיפורטו להלן ולמעט בגין מוצרים שנרכשו במסגרת מבצע, הרוכש יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצרים בכפוף להחזרת המוצרים כשהם סגורים ובאריזתם המקורית כשזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בהם כל שימוש ולא נגרם להם כל נזק וכן בכפוף להצגת חשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

במידה וביטול ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה, תהיה החברה זכאית לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם, וכן, כל תשלום שנגבה מהחברה ע”י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש. כמו-כן, במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח, תהא החברה רשאית לגבות מהרוכש את דמי המשלוח החלים לפי הענין.

שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה כפוף להסכמת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד.

החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא”ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא”ל תימסר לרוכש באמצעות הטלפון, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.

במקרה של ביטול ההזמנה על ידי החברה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הרוכש בהתאמה, ובהתאם להזמנה ששונתה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בעלי האתר ו/או ימנעו את מתן השירות ו/או את מכירת המוצרים ו/או אספקתם ו/או הובלתם,

באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהי ו/או במועדים שנקבעו ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או יתעכב ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים, משלוחם, הובלתם, אספקתם ומכירתם, רשאית החברה להודיע על ביטול

הרכישה, כולה או מקצתה או על עיכוב באספקתה ולרוכש לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה עקב כך (להלן: “כוח עליון”).

במקרה ומוצר הגיע ללקוח שבור, באחריות הלקוח להחזירו בדואר ויזוכה על המשלוח בתנאי שהודיע מיד על השבר ברגע קבלת המוצר במידה ונשלח על ידנו מוצר שלא עפ”י

בקשת הלקוח או כתוצאה מטעות שנעשתה בתום לב, על הלקוח לגשת לדואר ולהחזיר את המוצר.

כתובת משרדי החברה רמה 21 ת"א